اطلاعاتی درباره کسر ها

کسر ها

کسر


۱۸ مهر ۱۳۹۸ / ۱۴:۲۹:۵۳
۵۷۸


اطلاعاتی درباره کسر

به طور کلی کسرها دو نوعند: مختوم و غیر مختوم 

1- کسرهای مختوم : در مخرج کسر پس از تجزیه به عاملهای اول فقط عاملهای 2 و 5   وجود دارد. در این صورت اگر صورت کسر را به مخرج آن تقسیم کنیم پس از چند رقم اعشار باقیمانده تقسیم صفر می شود. در این صورت گفته می شود عدد گویا قابل تبدیل به کسر اعشاری تحقیقی یا مختوم می باشد.

2- کسرهای غیر مختوم : این نوع کسرها دو دسته اند:

الف) کسرهای متناوب ساده: در مخرج کسر پس از تجزیه کردن به عامل های اول عامل های 2 و 5 وجود ندارد . در این نوع اعداد گویا چنانچه صورت را به مخرج تقسیم کنیم به باقیمانده صفر نخواهیم رسید و خارج قسمت حقیقی به دست نمی آید ، بلکه در خارج قسمت بعد از ممیز رقم یا ارقام مرتب تکرار میشوند .این نماد را نماد اعشاری متناوب ساده می نامند . مانند کسر دو سوم

ب) کسرهای متناوب مرکب : چنانچه کسر پس از تجزیه کردن به عامل های اول عامل های 2و 5 و سایر عوامل اول وجود داشته باشد در این صورت خارج قسمت بعد از ممیز غیر از ارقام دوره گردش ارقام دیگری قبل از دوره گردش وجود دارد که تکراری نمی شوند و باقیمانده هرگز صفر نخواهد شد. این عدد را عدد اعشاری متناوب مرکب نامند. مانند کسر سه چهاردهم

برچسب‌های این مطلب:

سایتبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.