شاه

اردشیر.

که بود


۱۳ آذر ۱۳۹۶ / ۲۰:۰۱:۲۵
۱


پس از به قتل رسیدن پدر ...

دوران. ۴۲۴–۴۶۶ پیش از میلاد (۴۲ سال) تاجگذاری. ۴۶۶ پیش از میلاد زادگاه. ایران مرگ. ۴۲۴ پیش از میلاد. محل مرگ. یران آرامگاه. کوه رحمت، نقش رستم پیش ازخشایارشاه دوم پس ازخشایارشاه یکم همسران داماسپیا کسمارتیدن آلوگونه آندریا دودمان هخامنشیان پدرخشایارشاه مادرآمستریس فرزندان خشایارشای دوم سغدیانوس داریوش دوم آرسیتس پروشات بَغَه‌پائوس دینمزدیسنا او سومین پسر خشایارشاه بود. اردشیر پسر خشایارشاه و ملکه آمِستریس (دختر اُتانس) است.پس از به قتل رسیدنِ پدر و برادرش داریوش که جانشینِ قانونی بود، به دستِ اردوان فرمانده گارد نگهدار شاه، بر تختِ شاهی نشست. اردوان به‌طور موقت، اردشیر، را بر تخت نشاند و خودش از طریق پسران خویش قصد داشت به هنگام فرصت وی را نیز از میان بردارد، اما اردشیر از این توطئه آگاهی یافت و در دفع او پیشدستی کرد. اردشیر، اردوان و پسرانش را کشت و خود را شاهنشاه خواند. اردشیر ۴۱ سال فرمانروایی کرد در سال ۴۶۵ پیش از میلاد اردشیر یکم پس از به قتل رسیدن پدرش خشایارشا و برادرش داریوش که جانشین قانونی بود، بر تخت شاهی نشست یکی از نخستین اقدام‌های شاه جدید، تغییر نام خود به اردشیر بود؛ که معنی نامش «قدرت از طریق ارته (عدالت) استقرار می‌یابد» مبین تمایل شاه به تجلیل از ارزش‌های سیاسی-مذهبی «حقیقت» و مشروعیت دودمانی باشد.[۱۶] اردشیر در ۴۶۴ پ.م. دست به تجدیدنظر در سازماندهی دولتی زد. وی تمام نزدیک‌های وفادار به خود را ساتراپ تعیین نمود؛ ولی برادرش ویشتاسپ که ساتراپ باکتریا بود، نقشه طرح کرد تا با کمک اشراف باکتریا تاج و تخت را از چنگ برادر بیرون آورد و برای رسیدن به این منظور، سر بر شورش برداشت؛ ولی طی دو جنگی که به آن دست زد شکست خورد و کشته شد. اردشیر که از توطئه و شورش در کاخ بیمناک بود دستور قتل‌عام تمام برادرهای باقی‌مانده خود را داد. از این زمان به بعد دسیسه‌های پنهانی در دربار اهمیت روزافزونی یافت چون با پیشرفت امپراطوری در ارتباط بود. او خود را به سادگی چنین معرفی کرده‌است: «من اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر شاه خشایارشاه، نوه داریوش، هخامنشی هستم

منابع و مآخذ:
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.