۱۳-درک مطلب درس روزی که باران می بارید


۰۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۷:۲۲:۲۸
۰سلام

لطفا به سوالات درک مطلب درس سیزدهم یعنی درس روزی که باران می بارید پاسخ دهید و برای ما ارسال نمایید.

البته توجه داشته باشید که پاسخ های خود را در قسمت مشخص شده در کاربرگ درس خوش خط و تمیز و مرتب بنویسید و ارسال نمایید

موفق باشید