بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


قطعاتی برای اعلان های تصویری

قطعاتی برای اعلان های تصویری

قطعات الکترونیکی

قطعات الکترونیکی

قطعات الکترونیکی

قطعات الکترونیکی

قطعه ای برای اعلان های صوتی

قطعه ای برای اعلان های صوتی

قطعات مختلفی که در کیت و ماژول های متنوعی بر اساس کاربرد استفاده می شود

قطعات مختلفی که در کیت و ماژول های متنوعی بر اساس کاربرد استفاده می شود

صداهای بم یا باس مانند صدای طبل

صداهای بم یا باس مانند صدای طبل

بلندگوی توییتر

بلندگوی توییتر

صداهای بم یا باس مانند صدای طبل که بلندگوی مناسب آن ووفر و ساب ووفر است

صداهای بم یا باس مانند صدای طبل که بلندگوی مناسب آن ووفر و ساب ووفر است

بلندگوی میدرنج

بلندگوی میدرنج

بلنگوی ووفر

بلنگوی ووفر