بخش رویدادهای مدرسه

تصاویر منتخب کاربران


ابزار آلات ساده و پیشرفته الکترونیک

ابزار آلات ساده و پیشرفته الکترونیک

استفاده از قیچی در مصارف سنتی به جای کف چین

استفاده از قیچی در مصارف سنتی به جای کف چین

که اصلاً پیشنهاد نمی شود.

استفاده از چاقو در مصارف سنتی به جای کف چین

استفاده از چاقو در مصارف سنتی به جای کف چین

که اصلاً پیشنهاد نمی شود

کف چین برای بریدن پایه برای مثال مقاومت که در قسمت پشتی برد است ، می باشد

کف چین برای بریدن پایه برای مثال مقاومت که در قسمت پشتی برد است ، می باشد

استفاده از سیم چین در مصارف سنتی به جای کف چین

استفاده از سیم چین در مصارف سنتی به جای کف چین

که به دلیل استحکام و گرانی سیم چین نسبت به کف چین پیشنهاد نمی شود.