بخش محتوای درسی

تصاویر منتخب کاربران


شکل۶-در نیمی از کره زمین که شب است مردم سریعتر از نیمی که روز است به دور خورشید میگردند.

شکل۶-در نیمی از کره زمین که شب است مردم سریعتر از نیمی که روز است به دور خورشید میگردند.

شکل۶-در نیمی از کره زمین که شب است مردم سریعتر از نیمی که روز است به دور خورشید میگردند.