۱۲۷۵۶
۱۶۳

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۷۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

کتاب‌ها

حضرت یار 1
14 جلد از سیره عملی اهل بیت

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال
کوه نوردی
شنا

هنر

تذهیب
سفالگری
معرق
نجاری