۳۰۹۵۵
۱۰۰

۴۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۹۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۹ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

خانه درختی ۱۳ طبقه
خانه درختی ۲۶ طبقه
خانه درختی ۳۹طبقه
خانه درختی ۵۲طبقه
خانه درختی ۶۵طبقه
خانه درختی ۷۸طبقه
خانه درختی ۹۱ طبقه
خانه درختی ۱۰۴ طبقه
خانه درختی ۱۱۷ طبقه
گردان قاطرچی ها
کودکستان آقا مرسل (گردان قاطرچی ها 2)
جام جهانی در جوادیه
قصه های من و ننه آغا
زندگینامه میثم تمار
بچه های فرات
و توی دروازه
قصه ما مثل شد ۱،۲،۳،۶،۷،۹ و ۱۰
مثل ها و قصه هایشان تمام جلد ها
قصه های پند آموز کهن دفتر۱
قصه های پند آموز کهن دفتر ۳
قصه های پند آموز کهن دفتر ۴
جزیره دکتر لیبریس
خواستگار ذلیل مرده
مأموریت در قصر
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم ۲
عارفانه
مسافر کربلا
چهار سابقه دار 1
چهار سابقه دار 2
چهار سابقه دار 3
ته جدولی ها جلد ۵
داستان های شاهنامه
۳۶۵ قصه شب از حیوانات
پیامبران و قصه هایشان
قصه هایی برای پسران
خاطرات یک بچه چلمن ۱
خاطرات یک بچه چلمن ۲
خاطرات یک بچه چلمن ۴
خاطرات یک بچه چلمن ۵
خاطرات یک بچه چلمن ۱۳
خاطرات یک بچه چلمن ۱۵
قصه های حسنی

دانش و فناوری

خانه درختی ۱۳ طبقه
خانه درختی ۲۶ طبقه
خانه درختی ۳۹طبقه
خانه درختی ۵۲طبقه
خانه درختی ۶۵طبقه
خانه درختی ۷۸طبقه
خانه درختی ۹۱ طبقه
خانه درختی ۱۰۴ طبقه
خانه درختی ۱۱۷ طبقه
گردان قاطرچی ها
کودکستان آقا مرسل (گردان قاطرچی ها 2)
جام جهانی در جوادیه
قصه های من و ننه آغا
زندگینامه میثم تمار
بچه های فرات
و توی دروازه
قصه ما مثل شد ۱،۲،۳،۶،۷،۹ و ۱۰
مثل ها و قصه هایشان تمام جلد ها
قصه های پند آموز کهن دفتر۱
قصه های پند آموز کهن دفتر ۳
قصه های پند آموز کهن دفتر ۴
جزیره دکتر لیبریس
خواستگار ذلیل مرده
مأموریت در قصر
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم ۲
عارفانه
مسافر کربلا
چهار سابقه دار 1
چهار سابقه دار 2
چهار سابقه دار 3
ته جدولی ها جلد ۵
داستان های شاهنامه
۳۶۵ قصه شب از حیوانات
پیامبران و قصه هایشان
قصه هایی برای پسران
خاطرات یک بچه چلمن ۱
خاطرات یک بچه چلمن ۲
خاطرات یک بچه چلمن ۴
خاطرات یک بچه چلمن ۵
خاطرات یک بچه چلمن ۱۳
خاطرات یک بچه چلمن ۱۵
قصه های حسنی

فرهنگ و ادبیات

نوشتن داستان

ورزش

ورزش حرفه ای بدون دم و دستگاه

هنر

اوریگامی یا کاغذ و تا
نقاشی سه بعدی