۳۵۹۴۸
۳۳۹

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۳۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۳۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۸ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ دوست

...

کتاب‌ها

فدک فاطمی
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
واجب فراموش شده
حیرت ها و هدایت ها ( امامت )

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

فارسی

ورزش

هندبال
والیبال
تنیس روی میز
شنا

هنر

قلم کاری روی مس
کالیگرافی
تایپوگرافی
گرافیست
خطاطی