۱۳۸۹۶
۵۰

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۸۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

کتاب‌ها

بردیا و ملکه سرزمین عاج

دانش و فناوری

بردیا و ملکه سرزمین عاج

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پنگ

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!