۱۱۴۶۶
۱۰۷

۶ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۵۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

کتاب والیبال در مدرسه
کتاب دوچرخه سواری
کتاب شنا
کتاب حواس چگونه کار می کند
کتاب بدن انسان 1و2
کتاب شترمن

دانش و فناوری

کتاب والیبال در مدرسه
کتاب دوچرخه سواری
کتاب شنا
کتاب حواس چگونه کار می کند
کتاب بدن انسان 1و2
کتاب شترمن

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
شنا

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!