۲۸۷۷۶
۳۴۴

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۵۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۱۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۴۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

یک و صفر تنها
کتاب نارنجی هفته 8
کتاب نارنجی هفته 28

دانش و فناوری

ریاضی

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

هندبال
فوتبال

هنر

هنر کامپیوتر
زیبا نویسی