۳۱۹۶۴
۷۳

۱۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۵۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳۷ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۴ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

داستان راستان
ژان وال ژان
الیور توییست
گردان قاطرچی ها
من قاتل پسرتان هستم
تام گیتس
داستان های ساعت8
بچه محل نقاش ها
بینوایان
جام جهانی در جوادیه
آن مرد با باران می آید

دانش و فناوری

داستان راستان
ژان وال ژان
الیور توییست
گردان قاطرچی ها
من قاتل پسرتان هستم
تام گیتس
داستان های ساعت8
بچه محل نقاش ها
بینوایان
جام جهانی در جوادیه
آن مرد با باران می آید

فرهنگ و ادبیات

سرودن شعر
خواندن

ورزش

فوتبال
شنا
والیبال

هنر

موسیقی
خوشنویسی
نویسندگی