در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

کلاس تدوین دبستان2

۱

۲

 آموزش کاربردی کامپیوتر دبستان2

۳

۰

کلاس مداحی دبستان2

۳

۰

کارگاه خلاقیت دبستان2

۲

۰

آموزش قصه گویی دبستان2

۰

۰

سواد اینترنتی(مقدماتی)

۱

۰

کلاس معرفت دینی دبستان2

۰

۰

سواد سینما و پویانمایی(مقدماتی)

۱

۰