بخش رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)

تصاویر منتخب کاربران


ناهار خوران

ناهار خوران

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

ناهار خوران

ناهار خوران

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه

رسیدن به ایستگاه راه آهن اندیمشک

رسیدن به ایستگاه راه آهن اندیمشک

آغاز یک جهاد دیگر

ناهار خوران

ناهار خوران

بعد از 14 ساعت مسافرت با قطار و طی طریق تا اردوگاه ، ناهار بدجور می چسبه