۴۳۶۰۳
۶۳۷

۲۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۹۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۵۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۹ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۶۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۹ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۵ دوست

...

کتاب‌ها

ته کلاس_ردیف اخر _صندلی اخر
تام گتیس
داستان راستان
در کمین گل سرخ
من نوکر بابا نیستم
شگفتی
افسانه های مردم دنیا 1
افسانه های مردم دنیا 2
افسانه های مردم دنیا 3
افسانه های مردم دنیا 4
افسانه های مردم دنیا 5
افسانه های مردم دنیا 6
افسانه های مردم دنیا 7
افسانه های مردم دنیا 8
افسانه های مردم دنیا 9
افسانه های مردم دنیا 10
افسانه های مردم دنیا 11
افسانه های مردم دنیا 12
افسانه های آن ور آب
افسانه های این ور آب
سه دقیقه در قیامت

دانش و فناوری

الکترونیک

فرهنگ و ادبیات

داستان نویسی
خواندن

ورزش

فوتبال دستی
فوتبال
پیاده روی
فریزبی

هنر

قلمكاري روي مس
نجاری
معرق کاری
نقاشی
سینما و تاتر